POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rozdział 1 Postanowienia ogólne
1. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), niniejszym informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim Intense przetwarza Państwa dane osobowe oraz o prawach, które Państwu przysługują w związku z ochroną danych Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników.

Rozdział 2 Utrzymanie bezpieczeństwa danych
1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Intense rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.
2. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:
2.1. poufność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;
2.2. integralność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
2.3. rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie;
2.4. integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;
2.5. dostępność informacji – rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;
2.6. zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.

Rozdział 3 Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Intense oraz powierzanych do przetwarzania jest Viktoriia Rudenko.

Rozdział 4 Zakres stosowania
1. W Intense przetwarzane są w szczególności dane klientów i ich kontrahentów, w celu wykonywania usług związanych z działalnością szkoły językowej, ich przetwarzaniem i wysyłką oraz usługami oferowanymi przez Intense
2. Intense przetwarza także Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, udzielonej w określonych celach.
3. Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Intense danych do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Intense przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.
4. Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci tradycyjnej dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej.

Rozdział 5 Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Intense.
1. W związku z faktem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Intense przysługują Państwu następujące prawa:
1.1. Możecie Państwo żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. Możecie Państwo żądać wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możecie Państwo żądać przeniesienia dostarczonych Intense przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym postanowienia RODO.
1.2. Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez Intense danych: z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Intense przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO), w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Rozdział 6 Kontakt
1. Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@intense.edu.pl
2. Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga podjęcia przez Państwa żadnych dodatkowych działań.